A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával, a KEOP program keretében valósul meg.


Üdvözöljük a Csurgó, Szenta, Porrog és Porrogszentkirály települések szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás honlapján!

A projekt EU támogatásból, a KEOP-1.2.0. "Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukció" támogatási keretéből készül.


Projekt koncepció bemutatása

Az agglomerációban már 2003 és 2005 között a szennyvízelvezetés és tisztítás első ütemeként Csurgó város gesztorságával, Berzence, Somogyudvarhely, Csurgónagymarton, Gyékényes, Zákány és Zákányfalu megoldotta teljes körű csatornázottságát. Csurgó városban ennek előzményeként már 1981-ben kiépült egy főgyűjtő csatorna és egy oxidációs árkos szennyvíztisztító telep. Ez a beruházás csak az intézmények bevonásával valósult meg, így a lakossági csatlakozó vezetékek nem épültek ki. A fent említett első ütem erre a létesítményre támaszkodva bővült ki. A szennyvíztelep 1800 m3/d kapacitásra épült ki, felhasználva és átalakítva a régi telep egyes építményeit és műtárgyait.

A jelenlegi második ütemű programban részt vevő települések esetében is, hasonlóan az előző ütemhez, a teljes körű csatornázottság figyelembe vételével készültek az elvi engedélyes változatok. A két változat összehasonlítása a bekerülési költség, valamint a üzemeltetési körülmények alapján történt. E kettő szempont összegzéseképpen egyértelműen megállapítást nyert, hogy a szennyvízelvezetésnél az "A" változat a kedvezőbb. A településeken összegyűjtött szennyvíz gravitációs csatornák és nyomott rendszerek kialakításával jut a meglévő, szabad kapacitással rendelkező szennyvíztisztító telepre. Az újonnan csatlakozó települések terveink szerint két különböző ágon kapcsolódnak a meglévő rendszerhez. Szenta település nyomócsővel külön csatlakozik Csurgó város szennyvízelvezető rendszeréhez.

Porrog, Porrogszentkirály települések összegyűjtött szennyvizeit szennyvízátemelőkkel és nyomócsövekkel összefűzve egy közösített ágként vezetjük Csurgóra. A közösített ág a Gyékényes és Csurgó között a vasútvonal mellet húzódó szennyvíznyomócsőre csatlakozik egy szennyvízátemelő beiktatásával. Az így bekapcsolt települések szennyvize a Gyékényes felől érkező szennyvízzel együtt a csurgói CS-5 jelű szennyvízátemelőre jut, mely közvetlenül a szennyvíztisztító telepre továbbítja.


Csurgó város, Szenta, Porrog, és Porrogszentkirály települések - hasonlóan a Csurgó térség I. ütemhez -, a teljes körű csatornázottság megvalósítása mellett döntöttek.
Csurgó városában ez azt jelenti, hogy az 1981-ben kiépült főgyűjtő mentén lévő magántulajdonú lakóingatlanok rákötését kell megoldani a meglévő szennyvízcsatornára.
A másik három településen nincs megoldva a keletkező szennyvizek ártalom mentes elhelyezése. A korszerűtlen, oldómedence nélküli szikkasztókban elhelyezett szennyvizek folyamatosan szennyezik a talajvizet és a környezetet.
Adottságként jelentkezik, hogy az előző ütemben kiépült csatornahálózatra végátemelők segítségével közvetlenül lehet csatlakoztatni a projektben szereplő településeken kiépítésre kerülő szennyvíz elvezető rendszereket. Szenta község belterületén a lejtési viszonyok a gravitációs szennyvízgyűjtést 2 db szennyvízátemelő telepítésével teszik lehetővé.
Az egy utcából álló település nagyrészt D. -i irányú lejtéssel. A fő utca É. -i vége enyhén É. -ra lejt ezért 2 db szennyvízátemelőt kell alkalmazni.Porrogszentkirály település Csurgótól NY. -ra a 6808 és a 6813 sz. közút mentén található.
Az egy utcából és egy kisebb mellékutcából álló település nagyrészt D. -i irányú lejtéssel. A falu középtáján található mellékutca eltérő lejtése miatt elegendő 1 db szennyvízátemelőt alkalmazni.
Csurgó város szennyvízcsatornázása a 2005 évben fejeződött be. A korábban, 1981 évben elkészült csatornahálózat csak a közintézmények bekötését oldotta meg. A lakóépületek hálózatra való csatlakozása azóta sem valósult meg. Jelen beruházás keretében ezen ingatlanok rákötését is meg kívánja oldani Csurgó város önkormányzata.
A tervezett bekötővezetékek a meglévő utcai ( közterületi ) gerincvezetéktől az egyes ingatlanok telekhatáráig, illetve azon belül 0,5-1,0 m-en belülre készülnek NÁ 150 KG PVC csövekből gravitációs kivitelben. Mivel a gerinccsatorna abban az időben NÁ 300 és NÁ 400 mm -es beton csövekből készült, így a bekötővezetékek nagy részét csak a gerincre utólag ráépített beton aknák alkalmazásával lehet megoldani.

Projekt neve: ”Csurgó térség szennyvízelvezetés és tisztítás II. ütem”

Projekt leírás

Előkészítés feladatai

Megvalósítás feladatai

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Csurgó Város Önkormányzata 8840 Csurgó, Széchenyi tér 2. Tel.: 0682/471-388, Fax: 0682/471-095

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park, "D" portán Tel.: 06 1/238-6555

NFÜ irányító hatóság: www.nfu.hu

Közreműködő Szervezet: www.kofi.gov.hu


Szennyvíz és kezelése

Szennyvízkezelés

A felhasználás során az ivóvíz, az iparvíz szennyeződik. Ezért a felhasználás helyéről el kell vezetni. A szennyvízelvezetés történhet csővezetéken (csatornában), a felhasználási helytől távolabbra épült szennyvíztisztítóba, vagy a fogyasztási hely közelébe épült szikkasztóba illetve egyéb közműpótló létesítménybe. Az utóbbi csak egyedi ellátásban illetve átmeneti helyzet megoldására alkalmazható. A szennyvizet a szennyvíztisztítóban hatóságilag előírt minőségűre kell tisztítani (majdnem ivóvíz minőségűre). A szennyvízszolgáltatás a vízellátáshoz hasonlóan több részfolyamatból áll, melynek együttese biztosítja a szennyvizek elvezetését, tisztítását. Ez teszi lehetővé a felhasznált víz, a szennyvíziszap elhelyezését, újrafelhasználását. A környezet az így kezelt szennyvíztől nem károsodik.

Szennyvízgyűjtés

A szennyvízgyűjtés olyan csőhálózat működtetése, amelyben a szennyvíz a fogyasztói helyről, egy meghatározott helyre, a szennyvíztisztítóba jut. Magyarországon több módon: gravitációs rendszerben, nyomás alatti (más néven: vákuumos rendszerben) is történik a szennyvíz elvezetés. A csőhálózat anyagának megválasztása a szennyvízhálózat élettartamának meghatározása miatt a legfontosabb. A szennyvízhálózat anyagának megválasztása az ívóvízhálózat építésénél is fontosabb. Szigorúbb előírása miatt kivitelezése nagyobb gondosságot követel. A rosszul szerelt csőkötéseken a szennyvíz a környezetébe szivárog (exfiltrál). Ugyanakkor magas talajvíz esetén a szennyvíz bekerülhet a vezetékbe (infiltrál).

Szennyvízszállítás

A szennyvíz szállításán a településtől távolabb lévő esetleg több település szennyvízét tisztító központi szennyvíztisztító telep és a szennyvízhálózat közötti vezeték üzemeltetését, a szennyvíz továbbítását értjük. Ez a szennyvízgyűjtéstől eltérő feladatot jelent, mert a továbbítás vákuumos rendszerben, nyomás alatt történik.

Szennyvízátemelés

A kedvezőtlen adottságú, elsősorban nagy kiterjedésű településeken elkerülhetetlen feladat a szennyvízátemelés. A helyi automatikával szabályozott működés hibamentes üzemelést eredményez.

A szennyvíz tisztítás folyamata

A szennyvíz tisztítása az egész folyamat legbonyolultabb része. A szennyezettség mértéke és mennyisége napszakonként változik. A tisztítás módját ezért ehhez kell igazítani. Ebben csak a teljes automatizáltság segít. A szennyvíz tisztításának sorrendje: mechanikai, biológiai és kémiai. A technológia során leválasztott szennyvíziszap további kezelésre szorul. Végeredményét az iszapot, vagy szerves anyagot a mezőgazdaságban vagy kijelőlt depóniában helyezhető el.

Lakossági szolgáltatás

A szolgáltatás másképp jelenik meg, mint a vízellátás esetében. A szennyvízelvezetést a fogyasztó csak a számla benyújtásakor érzékeli.A számlázási alap az elfogyasztott vízmennyiség, melynek beszedése azonos üzemeltető esetén a vízdíjjal együtt történik.
A vízellátás, a szennyvízgyüjtés és a szennyvíztisztítás feladatainak ellátása költségeset vonz. A magas szolgáltatási követelmények magas víz-, és csatornadíjjal járnak. Amíg a víz ára maximált, illetve hatósági árformába tartozik, addig a szennyvízdíj a szabad árformába tartozik. Az ármegállapítás jogköre az önkormányzatoké. Az árakat a szolgáltató közlése alapján a a helyi önkormányzatok rendelettel állapítják meg.

Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvizek elvezetésére szolgáló létesítmények: zárt csatornák, nyílt árkok szivárgók és az ezek működését biztosító műszaki rendszerek nem tartoznak a szennyvízberuházáshoz.
Régebben egyesített csatornarendszereket is használtak. Ezen rendszereknél a szennyvíz elvezetés és a csapadékvíz elvezetés ugyanazon a csatornahálózaton történik. Ezen rendszerek hosszútávú működtetése számos problémát vetett fel, ezért napjainkban elválasztott rendszerek épülnek.

az oldal tetejére